OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPÓŁKĘ DTS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1

DEFINICJE

 1. Użyte w dokumencie określenia oznaczają każdorazowo, jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z treści dokumentu lub kontekstu:

 1. DTS – DTS Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (02-401) przy ul. Pola Karolińskie 4, (NIP: 7262652701, REGON: 101647982) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472719;

 1. Klient – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, zawierający z DTS umowy sprzedaży lub świadczenia usług jako Kupujący, Świadczeniobiorca, Zleceniodawca, Zamawiający lub Usługobiorca;

 2. Usługa – oznacza każdą usługę wykonaną przez DTS na rzecz Klienta, w szczególności usługę montażu maszyn i urządzeń;

 3. Umowa – oznacza każdą umowę zawartą między DTS a Klientem, a w szczególności umowę o świadczenie Usług oraz umowę o dzieło o takim charakterze.

§ 2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. DTS, jeśli nic innego nie wynika wyraźnie z oferty przedstawionej Klientowi lub zawartej w drodze negocjacji między Klientem a DTS umowy świadczy on usługi na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług przez DTS Sp. z o.o. (dalej „OWŚ”).

 2. OWŚ stanowią każdorazowo, nawet jeśli nie wskazano tego w treści oferty, integralną część każdej oferty składanej przez DTS Klientowi.

 3. OWŚ mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez DTS z Klientami stanowiąc ich integralną część. Porozumienia i umowy, których treść odbiega od niniejszych OWŚ są skuteczne dla DTS tylko, jeżeli zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie przez DTS.

 4. OWŚ mają moc rozstrzygającą w przypadku niespójności warunków zawartych w ofercie cenowej lub innej korespondencji, chyba że zmiany lub wyłączenia mniejszych warunków zostaną wyraźnie zastrzeżone przez DTS.

 5. W razie sprzeczności zawartej przez DTS i Klienta umowy z treścią OWŚ pierwszeństwo ma Umowa w zakresie wyraźnie z niej wynikającym.

 6. W zakresie zawieranych przez DTS z Klientami umów, nie mają zastosowania jakiekolwiek inne wzorce umowne, w szczególności inne warunki umów, wzory umów i regulaminy stosowane przez Klienta, chyba że DTS wyrazi pisemną zgodę na ich stosowanie.

 7. Wszystkie uzgodnienia, zwłaszcza umowy ustne lub telefoniczne oraz dodatkowe porozumienia umowne są wiążące dla DTS tylko wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez DTS.

 8. OWŚ obowiązują wobec wszelkich podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego. Niniejsze OWŚ obowiązują także przy świadczeniu usług dla osób fizycznych, dla których mają zastosowanie przepisy konsumenckie w zakresie nieuregulowanym przez te przepisy.

 9. Obowiązujące OWŚ są dostępne na stronie internetowej www.dtsserwis.pl

 10. OWŚ doręczane są Klientowi w formie umożliwiającej się zapoznanie z nimi, w szczególności na piśmie lub w formie dokumentu w formie elektronicznej, w szczególności z ofertą handlową, umową lub fakturą. OWŚ uważa się również za doręczone Klientowi i w przypadku powołania się w ofercie, umowie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze na niniejsze OWŚ wraz ze wskazaniem strony internetowej, na której dostępna jest pełna treść OWŚ.

 11. Akceptacja oferty przedstawionej przez DTS lub złożenie zamówienia do DTS jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWŚ.

§ 3

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy dotyczących świadczenia usług montażowych między Klientem a DTS dochodzić może w drodze:

 1. Negocjacji;

 2. zawarcia umowy w trybie ofertowym opisanym poniżej.

 1. W przypadku zawarcia umowy w trybie ofertowym:

 1. Klient może składać zapytanie ofertowe;

 2. DTS dokonuje oględzin miejsca montażu zamówionych urządzeń zgodnie ze wskazaniem Klienta;

 3. DTS składa Ofertę zawierającą wskazanie przedmiotu Umowy, wynagrodzenia oraz ewentualnie innych istotnych elementów dla DTS, takich jak w szczególności czas realizacji umowy;

 4. Jeśli Klient zaakceptuje ofertę w terminie jej ważności, DTS wystawia potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodne z postanowieniami Oferty, które przesyła Klientowi z obowiązkiem odesłania potwierdzenia przez Klienta po potwierdzeniu akceptacji Oferty.

 1. Pisemna akceptacja Oferty nie jest konieczna dla akceptacji oferty, do zawarcia Umowy dochodzi w drodze przyjęcia oferty przez Klienta w dowolnej formie.

 2. Umowa także może zostać zawarta w drodze oferty złożonej przez DTS bez zapytania ofertowego Klienta.

 3. DTS ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia z uzasadnionych przyczyn, o których informuje Klienta.

 4. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Strony ustalą na piśmie szczegółowy harmonogram wykonywania działań w ramach realizacji Usług. Zmiany harmonogramu są możliwe w drodze odrębnego porozumienia, najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem montażu.

 5. Prace związane z wykonywaniem montażu powinny zostać ukończone w terminie ustalonym w harmonogramie. W przypadku opóźnienia powstałego z winy Klienta przekraczającego jeden miesiąc DTS ma prawo do obciążenia Klienta kosztami magazynowania urządzeń i maszyn niezbędnych do wykonania Usługi.

 6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu montażu przekraczającym okres wskazany w punkcie poprzedzającym z winy Klienta, DTS ma prawo do obciążenia Klienta kosztami magazynowania maszyn, urządzeń i materiałów, a w przypadku zmiany ich cen do obciążenia różnicą w cenie ich zakupu w okresie wynikającym z harmonogramu, a ceną w dniu zakupu dokonanym w wyniku opóźnienia powstałego z winy Klienta. Powyższe dotyczy również zmiany kosztów ponoszonych przez DTS związanych z wynagrodzeniami pracowników lub podwykonawców.

 7. DTS oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie oraz środki do wykonania prac wskazanych w Ofercie.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. DTS przy wykonywaniu Umów zobowiązuje się każdorazowo do:

 1. wykonania swojego zobowiązania zgodnie z treścią złożonej Oferty oraz zgodnie z normami i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, przeciwpożarowymi, BHP oraz z należytą starannością;

 2. dostarczenia materiałów i urządzeń, o których mowa w Ofercie odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, przepisami przeciwpożarowymi, BHP oraz normami jakości;

 3. skompletowania i przekazania Klientowi atestów na materiały zgodnie z przepisami regulującymi wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych oraz stosownych deklaracji zgodności bądź deklaracji właściwości użytkowych;

 4. zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Klienta na udostępnionym w celu realizacji umowy terenie, w tym elementów systemu alarmowego i kamer przemysłowych, elewacji ścian, oświetlenia zewnętrznego, innych elementów budynku itp.

 1. Klient zobowiązuje się każdorazowo przy wykonaniu Umowy do:
 1. współpracy z DTS przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w szczególności do udostępnienia pomieszczeń, w których ma być realizowany przedmiot Umowy na czas potrzebny do jej realizacji;

 2. do wydania dokumentacji technicznej niezbędnej do należytego wykonania Umowy;

 3. zapewnienia podstawowych mediów na terenie realizacji Oferty: wody i energii elektrycznej, a także toalety i kontenera na odpadki;

 4. wykonywania innych czynności niezbędnych dla należytego wykonania umowy;

 1. przekazywania DTS wszelkich informacji niezbędnych i istotnych dla prawidłowej realizacji Umowy;

 2. zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą bądź zniszczeniem czy uszkodzeniem materiałów, narzędzi, urządzeń i maszyn pozostawionych na terenie prowadzonych prac;

 1. zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Umowy w terminach i wysokości określonych w Umowie.

§ 5

REALIZACJA UMOWY I POTWIERDZENIE WYKONANIA MONTAŻU

 1. Realizacja Umowy jak i poszczególnych etapów montażu nastąpi w terminach określonych w Umowie, wynikających z Oferty.

 2. Potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu Usług przez Klienta nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli DTS i Klienta (dalej „Odbiór”).

 3. Odbiór nastąpi w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez DTS.

 4. Dniem zakończenia prawidłowo wykonywania przez DTS usług z Umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego, chyba że Klient odmawia przystąpienia do odbioru w terminie, o którym mowa wyżej bądź bezzasadnie odmawia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku jako dzień wykonania Umowy uważany będzie dzień zgłoszenia gotowości do odbioru przez DTS.

§ 6

GWARANCJA

 1. DTS udziela 24 okresu miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace oraz na urządzenia wykonane lub zamontowane w ramach świadczenia Usług.

 2. W przypadku urządzeń wyprodukowanych przez inne podmioty gwarancja odpowiada gwarancji udzielanej przez producenta.

 3. Szczegółowe warunki gwarancji DTS oraz producentów załączone będą do każdorazowej Oferty.

 4. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub zakończenia wykonywania Umowy w inny sposób.

 5. Brak przeglądów gwarancyjnych wynikających z Karty Gwarancyjnej wykonanych przez DTS lub podmiot przez niego upoważniony powoduje utratę uprawnień z gwarancji przez Klienta.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad lub usterek spowodowanych wadą urządzeń lub wadliwym wykonaniem usług przez DTS, Klient zawiadomi o tym DTS niezwłocznie na adres e-mail: reklamacje@dtsserwis.pl lub listem poleconym.

 7. Każdorazowo zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać: Imię i nazwisko zgłaszającego, kontakt e-mail oraz telefoniczny, opis oraz datę stwierdzenia wady i/lub usterki, potwierdzenie zakupu – paragon i/lub faktura VAT, kserokopię protokołu odbioru montażu, kartę gwarancyjną urządzenia wraz z odnotowanymi przeglądami gwarancyjnymi.

 8. W okresie gwarancji DTS zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych i interwencji usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich przez Klienta, chyba że wada lub usterka, o której mowa powyżej powstała z całkowitej lub częściowej winy Klienta lub osoby trzeciej.

 9. Jeżeli DTS nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 8 Klient ma prawo usunąć je na koszt DTS, chyba że wada lub usterka, o której mowa powyżej powstała z całkowitej lub częściowej winy Klienta lub osoby trzeciej.

 10. W związku z udzieloną gwarancją do Umów między DTS a Klientem nie mają zastosowania przepisu o rękojmi.

§ 7

WYNAGRODZENIE I FAKTUROWANIE

 1. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty materiałów niezbędnych do wykonania Umowy, sprzętu i wyposażenia wraz z kosztami transportu do miejsca wykonania Umowy, chyba, że co innego wynikać będzie z Umowy lub Oferty.

 2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawianych przez DTS faktur VAT na podstawie harmonogramu zawartego w treści Oferty i Zamówienia, na rachunek bankowy wskazany na danej fakturze.

 3. DTS zastrzega sobie prawo żądania uiszczenia przez Klienta zaliczki lub zadatku na poczet zawieranej umowy przed przystąpieniem do realizacji usługi oraz prawo żądania zabezpieczenia wykonania umowy, w szczególności w postaci weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastawu rejestrowego lub ustanowienia gwarancji bankowych.

 4. DTS zastrzega sobie prawo zabezpieczenia wykonania umowy przez Klienta poprzez zażądanie częściowej / całkowitej płatności z góry (przed wykonaniem Umowy) i/albo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług, które nie zostały jeszcze wykonane, do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny, jeżeli otrzyma od wywiadowni gospodarczej niekorzystne informacje na temat Klienta, złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości bądź wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne albo sanacyjne w stosunku do Klienta, bądź Klient zalega wobec DTS z płatnościami z innych tytułów.

 5. DTS może przesunąć rozpoczęcie realizacji Usługi do chwili spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków: podpisania zamówienia lub umowy zgodnie z zasadami reprezentacji Klienta, wpłacenia zaliczki lub zadatku lub udzielenia żądanego przez DTS zabezpieczenia.

 6. Uiszczona przez Klienta zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że umowa nie może zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie DTS.

 7. DTS zastrzega sobie prawo stosowania rabatów i upustów oraz innego premiowania Klientów z związku z:

 1. długością okresu współpracy z danym Klientem;

 2. terminowym regulowaniem należności wynikających z umów łączących Klienta z DTS;

 3. wysokością realizowanego obrotu z DTS;

 4. innymi okolicznościami ustalanymi przez DTS w ramach akcji promocyjnych.

 1. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania płatności na rzecz DTS w ustalonym terminie.

 2. Ceny wskazane są w walucie PLN, w kwotach netto, bez podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości powiększonej o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Terminy płatności określa potwierdzenie zamówienia, faktura lub umowa. W braku umownych ustaleń termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia przez DTS faktury.

 4. Za opóźnienie w płatnościach DTS ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

 5. Klient poprzez zawarcie z DTS umowy (złożenie zamówienia) i akceptację niniejszych OWŚ upoważnia DTS do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta.

 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień wpływu środków na rachunek DTS.

§ 8

NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

 1. W przypadku, gdy Klient dopuścił się zwłoki z zapłatą raty wynagrodzenia z faktur cząstkowych, innych niż ostatnia faktura za daną umowę DTS jest uprawniony do powstrzymania się od realizacji przedmiotu Umowy do czasu dokonania zapłaty przez Klienta, a po wyznaczeniu odpowiedniego terminu na zapłatę, do odstąpienia od niniejszej umowy. W razie powstrzymania się przez DTS z realizacją przedmiotu umowy na skutek braku zapłaty wynagrodzenia, termin realizacji umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

 2. W przypadku, gdy Klient dopuścił się zwłoki z zapłatą ostatniej raty wynagrodzenia lub wynagrodzenia w całości Wykonawca jest uprawniony do wyznaczenia Klientowi odpowiedniego terminu na zapłatę, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy DTS jest uprawniony do tego, by zdemontować i zabrać dostarczone przezeń urządzenia, dostarczone na podstawie Umowy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

 4. W przypadku odstąpienia DTS zachowuje prawo do dotychczas zapłaconych przez Klienta wpłat z tytułu zarówno wynagrodzenia jak i innych tytułów.

 5. DTS przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy po stronie Klienta powstaną trudności finansowe mogące skutkować jego niewypłacalnością, w szczególności, gdy otwarte zostało postępowanie likwidacyjne wobec Klienta, wszczęto wobec Klienta postępowanie egzekucyjne lub złożony został wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego albo restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego.

 6. Klient nie ma prawa odstąpienia od zawartej umowy z przyczyn nieleżących po stronie DTS, chyba że w umowie lub pisemnym potwierdzeniu zamówienia zastrzeżono inaczej, albo DTS wyrazi zgodę na odstąpienie od umowy za zapłatą ustalonego z Klientem odstępnego.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez DTS, z winy Klienta, Klient jest zobowiązany pokryć wszelkie związane z tym szkody powstałe po stronie DTS.

§ 9

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Do chwili całkowitej zapłaty ustalonego wynagrodzenia wszystkie urządzenia i materiały zamontowane u Klienta, dające się odłączyć od całości, stanowią własność DTS.

 2. Klient nie ma prawa zbyć, darować ani obciążyć urządzeń i materiałów zastawem lub prawami osób trzecich, dopóki stanowią własność DTS, chyba że DTS wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty wynagrodzenia Klient zobowiązany jest do dołożenia najwyższej staranności podczas transportu, składowania i użytkowania urządzeń w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, pogorszenia lub utraty. Nadto z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego oznaczenia materiałów i urządzeń jako własności DTS oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie DTS.

 4. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia DTS może żądać zwrotu urządzeń i materiałów we wskazanym przez siebie terminie.

§ 10

KARY UMOWNE

 1. Klient zapłaci DTS karę umowną:

 1. w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w Ofercie za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru bądź w podpisaniu protokołu odbioru;

 2. w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy przypadek nieprzekazania informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy;

 3. w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w Ofercie za każdy dzień zwłoki w udostępnieniu DTS wejścia na teren celem realizacji montażu.

 1. DTS jest zwolniony z obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej, jeżeli Klient opóźnił się z zapłatą którejkolwiek raty wynagrodzenia.

 2. W razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, DTS jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania ponad ich wysokość.

§ 11

OSOBA DO KONTAKTU

 1. Osobą upoważnioną do reprezentowania DTS w kontaktach z Klientem w zakresie realizacji przedmiotu umowy będzie osoba przygotowująca ofertę i zamówienie, a w sprawach ewentualnych skarg na sposób realizacji umowy: Mariusz Maksajda – Prezes Zarządu (e-mail: mariusz@dtsserwis.pl).

 2. Osobą uprawnioną do reprezentowania Klienta w kontaktach z DTS jest osoba wskazana w Zamówieniu.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek praw Klienta (cesja zobowiązań umownych) wobec DTS, wynikających z umów, do których stosuje się OWŚ, wymaga każdorazowej zgody wyrażonej przez DTS w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień Umów lub niniejszych OWŚ będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo właściwy rzeczowo Sąd powszechny dla siedziby DTS.

 3. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone przez umowę lub niniejsze OWŚ, a winny zostać doręczone właściwej stronie do rąk własnych lub listem poleconym, pocztą kurierską, faksem będą kierowane na adresy wskazane odpowiednio w ofercie i zamówieniu.

 4. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWŚ jest lub okaże się całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Bezskuteczne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim przepisem ustawowym najbardziej zbliżonym co do treści i celu.

 5. Niniejsza oferta, zarówno jako całość, jaki i jej poszczególne warunki, przeznaczona jest wyłącznie do wiadomości i użytku jej adresata, stanowiąc tajemnicę przedsiębiorstwa oferenta w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Rozpowszechnianie, kopiowanie i przekazywanie oferty osobom trzecim, zarówno w całości, jak i jej poszczególnych warunków, jest zabronione.